Onze reactie op onderzoek van UC berkeley

– 5 februari 2024

Onze reactie op onderzoek van UC berkeley

In de media
05 feb 2024

Naar aanleiding van een onlangs gepubliceerd onderzoek van de UC Berkeley in Nature Sustainability: “Pervasive over-crediting from cookstove offset methodologies” (1), blijkt dat er kritiek is op methodologieën die de CO₂-emissies kwantificeren van cookstove projecten.

Cookstove projecten kennen een grote diversiteit aan type cookstoves, projectopzet, lokale begeleiding en monitoring die de effectiviteit beïnvloeden. Echter geven, volgens het onderzoek van UC Berkeley, de standaarden te veel ruimte waardoor de klimaatvoordelen 1,5 tot 10x overschat kunnen worden. Naast kritiek wordt tegelijkertijd het belang van deze projecten benadrukt en worden aanbevelingen gegeven aan projectontwikkelaars en methodologieën om het beter te doen (2). Twee van de vijf projecten die het wel goed doen volgens het onderzoek, zijn een project van BioMassters en FairClimateFund in Rwanda en een elektrisch koken project van ATEC in Bangladesh waar FairClimateFund ook mee samenwerkt.

Visie van FairClimateFund

FairClimateFund zet zich al jaren in voor een eerlijke vrijwillige CO₂-markt die ten goede komt aan mensen in de meest fragiele regio’s in de wereld. Cookstoveprojecten ontwikkelen is wat ons betreft mensenwerk. Kwetsbare gezinnen met een zeer gering inkomen in ontwikkelingslanden worden de voordelen getoond van een nieuwe manier van koken en uitgenodigd om mee te doen. Dit levert carbon credits op. Door een eerlijke prijs te betalen voor deze credits kunnen gezinnen niet alleen de cookstove financieren, maar ook investeren in klimaatadaptatie maatregelen en de nodige capaciteitsopbouw voor een duurzame transitie in de lokale gemeenschap. Bij FairClimateFund zorgen we er niet alleen voor dat deze eerlijke prijs betaald wordt, maar we zorgen er ook altijd voor dat onze klimaatprojecten voldoen aan de beste internationale carbonstandaarden, zoals het Gold Standard–keurmerk en de Fairtrade Climate Standard (4). Bij de Fairtrade Climate Standard zijn de lokale gemeenschappen de eigenaar van de CO₂-credits en ontvangen zij een eerlijke prijs uit de verkoop ervan.  

Reactie van Gold Standard

En nu concludeert het onderzoek van UC Berkeley dat de belangrijkste en hoogst aangeschreven standaard ‘Gold Standard’ overclaiming mogelijk zou maken. Dit betekent dat er binnen de methodologieën mogelijkheden zijn om meer credits te claimen dan er daadwerkelijk zijn gereduceerd. Wij zijn geschrokken van deze constatering. Gold Standard zelf geeft aan dat er aanzienlijke tekortkomingen zijn in het onderzoek en dat conclusies niet stroken met de bredere academische literatuur en de opvattingen van deskundigen over schoon koken (3). Tegelijkertijd geeft Gold Standard aan dat zij continu werkt aan het optimaliseren van de processen en methodologieën om de beste en meest efficiënte impactmeting te garanderen.  

Meer dan CO₂-reductie 

Bij FairClimateFund pleiten we ook al jaren voor meer transparantie in de markt en dat is van belang als we de garantie willen dat CO₂-compensatieprojecten echte, permanente en additionele CO₂-reductie bieden. Het streven naar effectiviteit van klimaatmitigatieprojecten door middel van onderzoek juichen wij dan ook toe. Echter naast de meetmethoden van CO₂-reductie zijn er ook andere factoren die bepalend zijn voor blijvend succes. Deze projecten hebben namelijk niet alleen tot doel om klimaatverandering tegen te gaan door de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, maar de projecten dienen daarnaast ook bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Een beoordeling van de kwaliteit van een project gaat daarom over beide onderdelen, maar de beoordeling kan verschillend uitpakken. De kritiek gaat hier over de kwantificering van de emissiereducties. Een ton CO₂ moet aantoonbaar een ton zijn. Dat is een terecht punt, maar dat zegt niets over de bijdrage aan duurzame ontwikkeling.  

Om de integriteit van CO₂-reductie te verzekeren, hanteren wij waar mogelijk de Gold Standard Metered & Measured Methodology in onze nieuwe projecten. Deze methodologie komt als meest betrouwbare uit het onderzoek naar voren. Bij projecten die geregistreerd zijn volgens de meer bekritiseerde Gold Standard Simplified Methodology zullen we een Baseline en Project Fuel Test (KPT ofwel Kitchen Performance Test) toepassen om de betrouwbaarheid van de baseline en het brandstofverbruik opnieuw te toetsen, ook al is dit niet vereist door de methodologie. 

Klimaatfinanciering voor de meest kwetsbaren

Tenslotte willen we benadrukken dat klimaatfinanciering hard nodig is voor mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. De vrijwillige CO₂-markt kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren mits er een eerlijke prijs wordt betaald voor de CO₂-reductie en deze inkomsten daadwerkelijk terechtkomen bij lokale gemeenschappen. Ook een eerlijke premie voor klimaatadaptatie en financiering van de meerjarige transitie in die gemeenschappen hoort daarbij. Stoppen met investeringen in duurzame klimaatprojecten is dan ook geen optie wat ons betreft. Het probleem rondom koken en klimaatverandering is veel te groot. Alleen samen kunnen we werken aan een beter en eerlijker klimaat voor ons allemaal!  

——————————————— 

(1) Nature Sustainability: https://www.nature.com/articles/s41893-023-01259-6  

(2) UC Berkeley: https://gspp.berkeley.edu/research-and-impact/centers/cepp/projects/berkeley-carbon-trading-project/cookstoves/guidance-for-cookstove-offset-buyers    

(3) Gold Standard: https://www.goldstandard.org/blog-item/gold-standard’s-response-allegations-over-crediting-clean-cooking-methodologies 

(4) Fairtrade Climate Standard: https://www.fairtrade.net/standard/climate