max-havelaar-ethiopia-landscape

verplichte en vrijwillige co2-markt

Wat is het verschil tussen gecertificeerde emissierechten (CER's) en vrijwillige emissierechten (VER's)?

De markt voor verplichte emissiehandel is gecreëerd en gereguleerd door verplichte internationale, regionale en subnationale CO₂- verminderende afspraken, zoals het Kyoto protocol (Clean Development Mechanism), de handel in emissierechten van de Europese Unie (EU-ETS) en de California Carbon Market.

De vrijwillige compensatiemarkt functioneert buiten de verplichte markt en geeft bedrijven en particulieren de mogelijkheid om CO₂-rechten te kopen voor de compensatie van de CO₂-uitstoot. Zo kunnen mensen die hun CO₂-uitstoot willen verminderen en bedrijven die klimaatneutraal willen worden een equivalent in CO₂-rechten kopen om hun CO₂-voetafdruk te “neutraliseren”.

FairClimateFund is actief binnen de vrijwillige markt voor CO₂-compensatie. Door het betalen van iemand anders om ergens anders de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, kan de koper zijn eigen uitstoot compenseren. Hiertoe wordt de koper echter niet verplicht door internationale afspraken.

Verplichte markt (CER’s)

Landen die de grenswaarden voor de uitstoot van broeikasgassen onder het VN-Klimaatverdrag hebben aanvaard, moeten in de eerste plaats voldoen aan hun doelstellingen door nationale maatregelen. Echter, het Kyotoprotocol biedt hen extra middelen om hun doelstellingen te behalen door middel van verschillende op de markt gebaseerde mechanismen. Een van deze mechanismen is het Clean Development Mechanism (CDM), deze stelt landen in staat om hun doelen te bereiken door financiering van emissie-reducerende projecten in ontwikkelingslanden. Dergelijke projecten leveren gecertificeerde emissiereducties (CER) op, elk gelijk aan een ton CO₂. Deze CO₂-rechten worden meegeteld om te voldoen aan de doelstellingen van Kyoto. Projecten die CER’s leveren aan de markt moeten hun emissiereductie laten valideren door Designated Operational Entities (derden validators en verificateurs) en registreren door de CDM Executive Board; een strenge en zware procedure gericht op het realiseren van echte, meetbare en te verifiëren CO₂-verminderingen welke de situatie verbeteren ten opzichte van de situatie zoals die is ook wel de “baseline” situatie.

Vrijwillige markt (VER’s)

De vrijwillige markt functioneert buiten, maar parallel aan, de verplichte markt. Deze markt biedt bedrijven, NGO’s en individuen de mogelijkheid om hun eigen uitstoot op vrijwillige basis te compenseren door de aankoop van CO₂-rechten. Deze CO₂-credits kunnen gegenereerd zijn ofwel onder de CDM of onder andere normen die gebruikt worden in de vrijwillige markt. De vrijwillige markt is niet ontstaan vanwege overheidverplichtingen, maar als een initiatief van (bedrijfs) maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en/of als reactie op de druk van de markt en de publieke opinie.

Het verschil tussen de verplichte en de vrijwillige markt is het feit dat de vrijwillige CO₂-rechten (VER) niet gebruikt kunnen worden door entiteiten om aan hun verplichtingen van het Kyotoprotocol te voldoen. Daartegenover kan een verplicht CO₂-recht (d.w.z. gecertificeerde emissiereductie, CER) wel worden ingezet door entiteiten die vrijwillig hun uitstoot compenseren.

FairClimateFund heeft zowel CER’s als VER’s in haar portfolio maar richt zich op de vrijwillige markt.

Ik compenseer Fairtrade...

en draag bij aan betere leefomstandigheden voor mensen in ontwikkelingslanden.